کمیته علمی همایش

حسن حقیقی

حسن حقیقی

دانشگاه شهید بهشتی
جعفر حبیبی

جعفر حبیبی

دانشگاه صنعتی شریف
سید ابراهیم ابطحی

سید ابراهیم ابطحی

دانشگاه صنعتی شریف
فریدون شمس

فریدون شمس

دانشگاه شهید بهشتی
اسلام ناظمی

اسلام ناظمی

دانشگاه شهید بهشتی
عیسی نجفی

عیسی نجفی

دانشگاه صنعتی قوچان
عباس حیدرنوری

عباس حیدرنوری

دانشگاه صنعتی شریف
محمد امین فضلی

محمد امین فضلی

دانشگاه صنعتی شریف
علی کرمانشاه

علی کرمانشاه

دانشگاه صنعتی شریف
سید فرشاد فاطمی

سید فرشاد فاطمی

دانشگاه صنعتی شریف
محمد تقی عیسائی

محمد تقی عیسائی

دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا اکبری جوکار

محمدرضا اکبری جوکار

دانشگاه صنعتی شریف
مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی

دانشگاه تهران
علی معینی

علی معینی

دانشگاه تهران
نسترن حاجی حیدری

نسترن حاجی حیدری

دانشگاه تهران
فتانه تقی‌یاره

فتانه تقی‌یاره

دانشگاه تهران
بهروز زارعی

بهروز زارعی

دانشگاه تهران
سعید روحانی

سعید روحانی

دانشگاه تهران
مقصود عباسپور

مقصود عباسپور

دانشگاه شهید بهشتی
بهار فراهانی

بهار فراهانی

دانشگاه شهید بهشتی
سعید شکرالهی

سعید شکرالهی

دانشگاه شهید بهشتی
کامبیز بدیع

کامبیز بدیع

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
هادی سجادی

هادی سجادی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
محمد جعفر تارخ

محمد جعفر تارخ

دانشگاه خواجه نصیر
شهریار محمدی

شهریار محمدی

دانشگاه خواجه نصیر
سیدمحمد سیدحسینی

سیدمحمد سیدحسینی

دانشگاه علم و صنعت
سید رئوف خیامی

سید رئوف خیامی

دانشگاه صنعتی شیراز
فرهاد مردوخی

فرهاد مردوخی

دانشگاه رازی کرمانشاه
حمیدرضا احمدی فر

حمیدرضا احمدی فر

دانشگاه گیلان
سعید عربان

سعید عربان

دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام جلالی نیا

شهرام جلالی نیا

Centennial College
پویان جمشیدی

پویان جمشیدی

University of South Carolina
کاظم حاکی

کاظم حاکی

University of St. Gallen
مهدی فهمیده غلامی

مهدی فهمیده غلامی

University of Technology Sydney
رامین نصیری

رامین نصیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
صدیقه خوشنویس

صدیقه خوشنویس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید ابوالقاسم میرروشندل

سید ابوالقاسم میرروشندل

دانشگاه گیلان
امید بوشهریان

امید بوشهریان

دانشگاه صنعتی شیراز
رسول اسماعیلی

رسول اسماعیلی

دانشگاه صنعتی شیراز
احمد توحیدی

احمد توحیدی

دانشگاه شیراز
ستار هاشمی

ستار هاشمی

دانشگاه شیراز
محمد لگزیان

محمد لگزیان

دانشگاه فردوسی مشهد
سیدامین حسینی سنو

سیدامین حسینی سنو

دانشگاه فردوسی مشهد
صمد پایدار

صمد پایدار

دانشگاه فردوسی مشهد
بهشید بهکمال

بهشید بهکمال

دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کاظمی‌فرد

محمد کاظمی‌فرد

دانشگاه رازی کرمانشاه
علی رستم‌پور

علی رستم‌پور

دانشگاه پیام نور
علی حنانی

علی حنانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
تقی جاودانی

تقی جاودانی

دانشگاه شهرکرد
سید مهدی وحیدی پور

سید مهدی وحیدی پور

دانشگاه کاشان
جواد سلیمی سرتختی

جواد سلیمی سرتختی

دانشگاه کاشان
سید اکبر مصطفوی

سید اکبر مصطفوی

دانشگاه یزد
ولی درهمی

ولی درهمی

امیر جهانگرد رفسنجانی

امیر جهانگرد رفسنجانی

دانشگاه یزد
اکبر نبی‌الهی

اکبر نبی‌الهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فرامرز صافی

فرامرز صافی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سیدحبیب سیف‌زاده

سیدحبیب سیف‌زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ناصر خانی

ناصر خانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا رضایی

رضا رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی فتح الهی

علی فتح الهی

سیما عمادی

سیما عمادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید مهران شرفی

سید مهران شرفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرضیه بخشنده

مرضیه بخشنده

محسن کامیار

محسن کامیار

مؤسسه آموزش عالی خراسان