کمیته اجرایی همایش

اكرم خرمی

اكرم خرمی

ليلا نورانی

ليلا نورانی

سيد محمد مسعود صدرنژاد

سيد محمد مسعود صدرنژاد

محمد محسن حسام الحكما

محمد محسن حسام الحكما

مهدی لشكری

مهدی لشكری

هادی معصومی

هادی معصومی

عرفان الهامی

عرفان الهامی

پویا فتح الله زاده

پویا فتح الله زاده

حمید عباسی

حمید عباسی

علی ديوبند

علی ديوبند

شيما چراغعليزاده

شيما چراغعليزاده

مهدی فعال

مهدی فعال

حسينيان

حسينيان

محمدرضا خائف

محمدرضا خائف

سورنا صالحی

سورنا صالحی

مريم غلامی

مريم غلامی

رضا فتوحی

رضا فتوحی

پريسا كلاکي

پريسا كلاکي

هانیه کشفی

هانیه کشفی

دلارام گلپایگانی

دلارام گلپایگانی

نويد جعفراف

نويد جعفراف