پیشینه همایش

اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی در 22 و 23 آذرماه 1396 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

تعداد مقالات: 40

تعداد کارگاه ها: 7 

تعداد سخنرانان کلیدی: 4

تعداد نشست : 2

آدرس سایت کنفرانس: https://ncaea2017.sbu.ac.ir

 

دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی در 23 و 24 ابانماه 1397 در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد

تعداد مقالات: 37

تعداد کارگاه ها: 7

تعداد سخنرانان کلیدی: 2

تعداد نشست : 2

آدرس سایت کنفرانس: http://ncaea2018.sutech.ac.ir