نمایشگاه جانبی

در جریان برگزاری همایش ملی معماری سازمانی، نمایشگاه جانبی ارایه دستاوردهای سازمان ها و شرکت های ارایه دهنده محصولات و خدمات مرتبط با معماری سازمانی برگزار خواهد شد. مشخصات شرکت های حاضر در نمایشگاه جانبی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد